Parametry

  • Liczba pokoi9
  • Powierzchnia300 m²

Opis

Oferta dotyczy wynajmu ca�kowicie odnowionej powierzchni handlowo - us�ugowej, zlokalizowanej na osiedlu Na�kowskich w Lublinie, w pobli�u ulicy Diamentowej. Lokal znajduje si� na parterze budynku us�ugowego. Pierwsze pi�tro nieruchomo�ci zajmowane jest przez najemc�, prowadz�cego nieuci��liw� dzia�alno�� handlow� o charakterze franczyzy. W najbli�szym s�siedztwie nieruchomo�ci znajduj� si� wielorodzinne budynki mieszkalne. Lokal sk�ada si� z pi�ciu du�ych funkcjonalnych pomieszcze�, przestrzeni otwartych oraz pi�ciu zamkni�tych pomieszcze� higieniczno - sanitarnych wraz z wymiennikowni�. W efekcie generalnego remontu lokalu, przeprowadzonego na prze�omie 2019/2020 roku, stan techniczny budynku oraz standard wyko�czenia powierzchni u�ytkowej, jest bardzo dobry. W zakres remontu generalnego budynku, wesz�y tak�e instalacje takie jak: elektryczna o�wietleniowa i si�owa, wodno - kanalizacyjna, telefoniczna wraz z systemem alarmowym oraz ogrzewanie c.o. Po�o�enie lokalu zapewnia pracownikom i klientom dojazd do obiektu drog� asfaltow� oraz dost�p do miejsc parkingowych na terenie wybrukowanego parkingu, znajduj�cego si� przy lokalu handlowo - us�ugowym. Obiekt zlokalizowany jest w niedalekiej odleg�o�ci od dr�g prowadz�cych do obwodnicy Lublina. W rejonie budynku znajduje si� pe�na infrastruktura handlowo - us�ugowa oraz socjalna. W okolicy lokalu znajduj� si� nast�puj�ce plac�wki: apteki, przychodnie, szpital, obiekty o�wiatowe - szko�y, przedszkola, kino, si�ownia, zagospodarowane tereny zielone, place zabaw, obiekty infrastruktury sportowej, sklepy spo�ywcze, przystanki komunikacji miejskiej z rozbudowan� sieci� przesiadkow�. Oferta jest ciekaw� propozycj� dla biznesu us�ugowego takiego jak: przedszkole, ��obek, szko�a nauki j�zyk�w obcych, szko�a ta�ca, salon kosmetyczny, salon odnowy biologicznej, restauracja, kawiarnia, wszelkie biznesy produkcji lekkiej, stolarskie, monterskie, obiekt handlowy, showroom, sklep rowerowy, salon o�wietlenia, a tak�e dla pozosta�ych biznes�w pozwalaj�cych na ekspozycj� produkt�w wielkogabarytowych. Lokal posiada niewielkie zdolno�ci magazynowe. Prezentowany lokal, o powierzchni u�ytkowej 300 mkw, dost�pny jest do wynajmu od zaraz. Miesi�czny czynsz najemcy wynosi 8000 z� netto, cena podlega negocjacji. Czynsz do sp�dzielni zawarty jest w kwocie 8000 z� netto, op�acany jest przez wynajmuj�cego. Dodatkowo p�atne media stanowi�: pr�d, woda, gaz i �cieki. Istnieje mo�liwo�� podzia�u powierzchni u�ytkowej na dwa lokale o �redniej powierzchni 150 kmw. Istnieje mo�liwo�� zakupu ca�o�ci budynku, o ��cznej powierzchni 560 mkw. Cena sprzeda�y ca�ego obiektu wynosi 3000000 z�, cena podlega negocjacji. G�rna kondygnacja budynku funkcjonuje z wieloletnim najemc�. W przypadku zakupu nieruchomo�ci, obiekt jest dost�pny dla w�a�ciciela od zaraz. Zapraszam do kontaktu, Weronika. ::oferta eksportowana z programu mediaRent::

Mapa

Formularz kontaktowy

Pozostałe przedmioty użytkownika

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 36.5m²
373 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 36.5m²

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 36.5m²
Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49.1m²
392 000,00

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49.1m²

Mieszkanie na sprzedaz, 2-pokojowe, 49.1m²
Lokal do wynajęcia, 9-pokojowe, 300m²
8 000,00

Lokal do wynajęcia, 9-pokojowe, 300m²

Lokal do wynajęcia, 9-pokojowe, 300m²
Działka na sprzedaz, 1732m²
1 130 810,09

Działka na sprzedaz, 1732m²

Działka na sprzedaz, 1732m²

Zgłoś naruszenie zasad

Wiadomość (opcjonalnie)

Zaloguj się