Parametry

 • StanNowy

  Opis

  Polityka bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1949-2002 Marek Chyliński Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Poznań 2011 ISBN: 978-83-89430-17-5 liczba stron: 315 oprawa miękka . Spis treści . Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Pojęcie bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa 1.1. Analiza kategorii bezpieczeństwa i zagrożenia. Cele polityczne bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 1.2. Bezpieczeństwo egzystencji 1.3. Bezpieczeństwo narodowe 1.4. Bezpieczeństwo międzynarodowe 1.5. Polityka bezpieczeństwa. Główne środki polityki bezpieczeństwa państwa Rozdział II Determinanty niemieckiego bezpieczeństwa II.1 . System międzynarodowy jako dominanta zachodnioniemieckiej polityki bezpieczeństwa II.2. Uwarunkowania wewnętrzne (ustrojowe, aksjologiczne i społecznoekonomiczne) polityki zagranicznej i wojskowej RFN II.3. Kształtowanie się doktryny wojennej i polityki bezpieczeństwo Niemiec zachodnich. Teoria odstraszania Rozdział III Bezpieczeństwo europejskie i problem Niemiec w stosunkach Wschód-Zachód w latach 1950-1955 III.1 Implikacje polityczne socjaldemokratycznych koncepcji bezpieczeństwa w Niemczech i Europie III.2. SPD wobec sojuszy wojskowych i remilitaryzacji Niemiec III.3. Miejsce polityki bezpieczeństwa w debatach Programowych SPD w pierwszych latach Republiki Bońskiej Rozdział IV Socjaldemokratyczna polityka bezpieczeństwa a pragmatyka polityczna powojennej Republiki Federalnej Niemiec 1955-1959 IV.I. Poszukiwanie własnych rozwiązań bezpieczeństwa. Zjednoczenie poprzez stabilizację systemu europejskiego IV.2. Plan Niemiecki SPD Rozdział V Między sojuszem a zjednoczeniem. Wizje bezpieczeństwa SPD 1960-1966 V.1. „Razem a nie przeciwko sobie”. Odwrót od polityki Deutschlandplan V.2. Stanowisko SPD wobec posiadania broni atomowej V.3. Polityka bezpieczeństwa a sprawa koalicji V.4. Willy Brandt — nowe myślenie o bezpieczeństwie Rozdział VI Od negocjacji do kompromisu VI.I. Socjaldemokratyczne inicjatywy w okresie „wielkiej koalicji”(1966-1969) VI.2. Pozycja międzynarodowa SPD a problematyka bezpieczeństwa europejskiego VI.3. Bońska koncepcja „ładu pokojowego” w Europie w okresie rządów Kiesingera-Brandta 1966-1969 VI .4. Polityczne i militarne aspekty odprężenia. Teoria dwóch filarów Rozdział VII Realizacja socjaldemokratycznej koncepcji bezpieczeństwa w pragmatyce politycznej gabinetów SPD/FDP w latach 1970-1982 VII.1. Polityka wschodnia j niemiecka rządów socjalliberalnych VII.2. Odprężenie jako instrument socjaldemokratycznej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa VII.3. Ocena socjaldemokratycznej koncepcji odprężenia VII.4. Odstraszanie — drugi filar atlantyckiego bezpieczeństwa VII.5. Strategia równowagi. Polityka bezpieczeństwa w pierwszych latach po objęciu stanowiska kanclerza federalnego przez Helmuta Schmidta VII.6. Kryzys europejskiego odprężenia. SPD w poszukiwaniu nowych struktur bezpieczeństwa europejskiego Rozdział VIII Pomiędzy polityką realną i opozycyjną— 1983-1989. Polityka bezpieczeństwa jako druga faza socjaldemokratycznej Ostpolitik VIII.1. Sytuacja międzynarodowa i bezpieczeństwo RFN w latach 80 VIII.2. Zmiana i kontynuacja. SPD a druga faza polityki odprężenia VIII.3. Partnerstwo w bezpieczeństwie „strategia alternatywna" VIII.4. Infrastruktura bezpieczeństwa, infrastruktura zjednoczenia? Dialog polityczny i rozbrojeniowy SPD-SED (1983-1989) Rozdział IX. Unia Europejska na drodze do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a niemiecka racja stanu IX.1 Zmiany uwarunkowań międzynarodowych i kierunki polityki bezpieczeństwa zjednoczonych Niemiec IX.2 Spory wewnętrzne w SPD dotyczące udziału niemieckich sił zbrojnych w akcjach pokojowych IX.3 Idea Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Rozdział X Nowe kierunki socjaldemokratycznej polityki bezpieczeństwa w okresie koalicji SPD/Zieloni 1998-2002 X.1. Pomiędzy polityką europejską i atlantycką. Gabinet Gerharda Schrôdera wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa X.2. SPD wobec nowej koncepcji strategicznej NATO (1999) i doktryny Busha(2002) X.3. Perspektywy socjaldemokratycznej polityki bezpieczeństwa

  Mapa

  Formularz kontaktowy

  Zgłoś naruszenie zasad

  Wiadomość (opcjonalnie)

  Zaloguj się