Regulamin serwisu

1. O Serwisie

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://pl.rekin.com (zwanego dalej „Serwisem”). Każda osoba, która chce korzystać z Serwisu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu dostarczane są i świadczone przez spółkę OfferCloud Sp. z o.o. (zwaną dalej „Usługodawcą”), z siedzibą w Lublinie 20-810, Bukszpanowa 4 / 3, , zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000856744, REGON: 386846048, NIP: 9462699513.

 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu. Regulamin i inne warunki Usług Usługodawca udostępnia bezpłatnie każdemu przed zawarciem Umowy, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych zakładkach Serwisu.

 6. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

 7. Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

  1. Cennik - wykaz cen i opłat, stosowanych przez Usługodawcę w ramach płatności za Usługi, dostępny pod tym linkiem
  2. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  3. Konto - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Użytkownika o nowościach w ramach Serwisu, poprzez przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
  4. Ogłoszenie - wszelkiego rodzaju dane oraz materiały, w szczególności zdjęciowe, zamieszczane przez Ogłoszeniodawcę w Ogłoszeniu, w tym opisujące Przedmiot oraz wskazujące warunki złożenia zamówienia, jak również odbiór Przedmiotu (albo jego dostawę)
  5. Ogłoszenie Wyróżnione - Ogłoszenie wyróżnione w Serwisie na tle innych Ogłoszeń umieszczonych w Serwisie w sposób określony w wybranej Opcji Wyróżnień Pojedynczych lub Pakietów Wyróżnień, na okres w niej wskazany, za odrębną Opłatą na zasadach wskazanych w Cenniku
  6. Ogłoszeniodawca - Użytkownik, który dodał i prezentuje Ogłoszenie w Serwisie
  7. Opłata - określona w Cenniku, jednorazowa lub miesięczna opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od wybranego rodzaju Usług oraz sposobu płatności
  8. Opcje promowania - zestaw płatnych usług obejmujących określoną liczbę publikacji Ogłoszeń Wyróżnionych, polegający na promowaniu Ogłoszeń poprzez odświeżanie, wyróżnianie, których szczegółowy zakres został wskazany w Opcji Wyróżnień, które są dostępne pod linkiem: Cennik Promowania
  9. Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem https://pl.rekin.com/p/polityka-prywatnosci
  10. Profil - dedykowana Użytkownikowi część Serwisu powiązana z Kontem, zawierająca publicznie dostępne dane Użytkownika
  11. Przedmiot - rzecz, usługa lub prawo oferowane będące przedmiotem Ogłoszenia
  12. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu
  13. Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością
  14. Strony - Usługodawca i Użytkownik, będący stroną Umowy
  15. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin
  16. Usługa/Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w postaci funkcjonalności Serwisu, służące w szczególności zamieszczaniu i przeglądaniu Ogłoszeń
  17. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu

2. UŻYTKOWNICY

 1. Z Usług nie mogą korzystać osoby, którym zabroniono tego na podstawie przepisów prawa, wyroków sądowych lub orzeczeń organów administracji.
 2. Z Usług nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 18 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2.3. oraz 2.4. poniżej.
 3. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa wymagają zgody opiekuna prawnego Użytkownika do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy o prowadzenie Konta, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie z Usług. Jeżeli dana osoba zakłada Konto i jest niepełnoletnia, oświadcza, że zawiera Umowę za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 4. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 13 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na żądanie Usługodawcy przedstawić zgody na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

3. SERWIS

 1. W ramach Serwisu świadczone są takie Usługi jak: prowadzenie i świadczenie funkcjonalności Konta, zamieszczanie Ogłoszeń, przechowywanie Treści.
 2. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i aktywny numer telefonu komórkowego; (c) zaktualizowana przeglądarka internetowa (d) włączona obsługa plików Cookies i JavaScript.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, a w szczególności zabronione jest (a) dokonywanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; (b) podejmowanie działań na niekorzyść innych Użytkowników lub na niekorzyść osób trzecich albo Usługodawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; (c) naruszanie warunków Umowy lub przepisów obowiązującego prawa; (d) używanie Usług do celów innych niż są one przeznaczone; (e) rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej lub promocyjnej, junk mail, spam’u ani innego rodzaju wiadomości, które mogą zwierać przekaz reklamowy lub w inny sposób być sprzeczne z ideą funkcjonowania Serwisu; (f) działanie w sposób, który może być negatywny dla Serwisu.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany elementów i funkcjonalności Serwisu lub Usług, jednakże nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

4. KONTO

 1. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy Użytkownik dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie z komunikatami Serwisu.
 2. Jeżeli Konto nie jest zakładane na rzecz osoby fizycznej, to wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, Użytkownik oświadcza, iż działa na zlecenie Użytkownika będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną i jest odpowiednio umocowany do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa prowadzenia Konta, pod warunkiem uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, zawarcie Umowy jest nieskuteczne.
 4. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.
 5. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Usługodawcy wysyłanej w formie elektronicznej.
 6. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 7. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e­mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: [email protected] . Zgłoszenie Konta do usunięcia jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o jego prowadzenie.
 8. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca usuwa Konto w ciągu 7 dni roboczych.
 9. Z chwilą usunięcia Konta, usuwany jest również Profil Użytkownika, Treści oraz Ogłoszenia stworzone przez Użytkownika w ramach Konta. W okresie, o którym mowa w pkt. 4.8. powyżej Użytkownik nie będzie miał możliwości umieszczania nowych Ogłoszeń, dodawania nowych Treści oraz dokonywania zakupu Przedmiotów.

5. PROFIL

 1. Zabronione jest tworzenie Profilu: (a) który byłby niezależny od tożsamości Użytkownika, w szczególności zakazane jest tworzenie Profili fałszywych lub podszywających się pod osoby trzecie; (b) służącego do rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej; (c) o charakterze erotycznym, towarzyskim lub w inny sposób niezgodny z ideą Serwisu; (d) zawierającego treści o charakterze rasistowskim, mowy nienawiści, hejtu.
 2. Użytkownik tworząc Profil jako Ogłoszeniodawca zezwala na rozpowszechnianie w ramach funkcjonalności Serwisu swojego wizerunku umieszczonego w Profilu, jak również oświadcza, iż jest uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia.

6. OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenia Użytkownika powinny być aktualne, prawdziwe i zamieszczane w sposób prawidłowy i rzetelny, niewprowadzający w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do ceny oraz właściwości Przedmiotu, takich jak: jego parametry, producent i inne istotne parametry przedmiotu. Zabronione jest zamieszczanie fikcyjnych lub wprowadzających w błąd Ogłoszeń.
 2. Ogłoszenia i zdjęcia w nich zawarte muszą być związane z przedmiotem Serwisu i mogą przedstawiać wyłącznie Przedmiot.
 3. Jeżeli w ramach danego Ogłoszenia chociaż jeden Użytkownik złożył zamówienie, poczytuje się, że doszło do zaproszenia do zawarcia umowy, które to skierowane zostało do Użytkownika przez Ogłoszeniodawcę, zaś Ogłoszeniodawca może jedynie edytować jego treść, nie zmieniając jednak przedmiotu Ogłoszenia, a jego usunięcie możliwe jest dopiero z chwilą zakończenia ostatniej aktywnej transakcji realizowanej w ramach tego Ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. USŁUGI

 1. Usługi oraz Serwis i ich elementy składowe, w tym design, treści oraz avatary udostępnione przez Usługodawcę, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, takimi jak znaki towarowe, wzory przemysłowe albo tajemnica przedsiębiorstwa, należącymi do Usługodawcy, z wyłączeniem Treści. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Usługodawcy elementów Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca udziela zarejestrowanemu Użytkownikowi nieprzenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do czasu posiadania Konta, licencji do korzystania z Usług, Serwisu wyłącznie na użytek własny, bez prawa sublicencji. Żadne z uprawnień, wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub dorozumiane, nie przenosi na Użytkownika, ani na żadną osobę trzecią, żadnych praw własności intelektualnej należących do Usługodawcy.
 3. Głównie w celu utrzymania satysfakcji Użytkowników z Usług i ich ulepszaniu, Usługodawca może dokonywać ich modyfikacji od czasu do czasu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia świadczenie Usług (w całości lub w części), o czym powiadomi wcześniej Użytkownika.

8. NARUSZENIA REGULAMINU

 1. Zawinione naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności poprzez działanie przez niego na szkodę Usługodawcy, może pociągnąć za sobą, według uznania Usługodawcy, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę, (b) blokadę dostępu do Konta, (c) usunięcie Ogłoszenia, którego dotyczy naruszenie, (f) usunięcie Konta stanowiące wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, (g) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.
 2. Usługodawca o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, w którym wskaże podstawy takiego działania.

9. OGŁOSZENIA WYRÓŻNIONE

 1. Korzystanie z Ogłoszenia Wyróżnionego podlega opłacie zgodnie z Cennikiem. Szczegółowy zakres oraz zasady funkcjonowania dostępnych opcji Ogłoszenia Wyróżnionego określają Opcje Wyróżnień.
 2. Prezentowane w Serwisie informacje o możliwości zamówienia Ogłoszenia Wyróżnionego, w tym w ramach Pakietu Wyróżnień stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, obejmującej wybrane przez Użytkownika Ogłoszenie Wyróżnione lub Pakiet Wyróżnień. W celu zamówienia Ogłoszenia Wyróżnionego lub wybranego Pakietu Wyróżnień, Użytkownik postępuje zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie, w szczególności wypełnia w formularzu zamówienia dane wskazane jako obowiązkowe. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia Ogłoszenia Wyróżnionego lub Pakietu Wyróżnień stanowi ofertę Użytkownika obejmującą zamówienie wybranego przez Użytkownika Ogłoszenia Wyróżnionego lub Pakietu Wyróżnień, skierowaną do Usługodawcy.
 3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług dostępnych w ramach wybranego przez Użytkownika Ogłoszenia Wyróżnionego lub Pakietu Wyróżnień, następuje w momencie przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia oferty Użytkownika, zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem, bez podania przyczyny.
 5. Warunkiem aktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego, w tym w ramach Pakietu Wyróżnień oraz rozpoczęcia świadczenia Usług i funkcjonalności w nim dostępnych, zgodnie z informacją w Serwisie, jest dokonanie płatności w wysokości oraz terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik dokonuje płatności za zamówienie odpłatnych Usług za pośrednictwem płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności zintegrowanej z Serwisem.
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówione Ogłoszenie Wyróżnione lub Pakiety Wyróżnień. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w ramach Ogłoszenia Wyróżnionego lub Pakietu Wyróżnień, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Usługodawca przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany w Koncie adres Użytkownika. W przypadku rozwiązania Umowy w tym trybie, Usługodawca zwraca Użytkownikowi płatność w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej Usługi.
 9. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w ramach Ogłoszenia Wyróżnionego lub Pakietu Wyróżnień bez okresu wypowiedzenia, z wyłącznej winy Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia ust. 4.1., 9.1. lub 9.2. Regulaminu i nie wyeliminował tego naruszenia pomimo poinformowania go o takiej konieczności przez Usługodawcę. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wraz z uzasadnieniem Usługodawca przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany w Koncie adres Użytkownika. W przypadku rozwiązania Umowy w tym trybie, Usługodawca zwraca Użytkownikowi płatność w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej Usługi jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika.

10. TREŚCI

 1. Wszelkie dane i informacje oraz inne materiały, typu graficzne, tekstowe czy audiowizualne, które Użytkownik wprowadza do Serwisu, stanowią Treści. Wprowadzając Treści do Serwisu Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu, (b) Treści nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie Treściami w ramach Usług nie narusza praw osób trzecich, (d) jest uprawniony do udzielenia Licencji o której mowa w ust. 9.4.
 2. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Treści lub korzystać w ramach Usług z Treści, które mogą: (a) naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) upowszechniać łamania praw własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskich, oraz dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań, (c) propagować ideologie oraz metody i praktyki niezgodne z ideą Serwisu, (d) mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (e) zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy, (f) zawierać materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (g) być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety", (h) zawierać wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (i) mieć charakter towarzyski (j) promować inne strony internetowe lub innych usługodawców internetowych, (k) propagować nienawiść na tle rasowych, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym.
 3. Serwis zastrzega prawo do moderacji oraz usunięcia treści, które mają znamiona cech: (a) braku sprecyzowanego przedmiotu sprzedaży / usługi, (b) dane kontaktowe w tytule, opisie lub na zdjęciach, (c) zdjęcia nieadekwatne do przedmiotu oferty, (d) apele do Użytkowników, (e) treści zawierające wulgaryzmy, (f) treści o charakterze erotycznym, (g) treści o charakterze spamu, (h) pomówienia innych osób lub firm, (i) treści skopiowane z innych źródeł, (j) linki do innych stron, (k) reklama, (l) treści niebędące rzeczywistą ofertą sprzedaży, (m) treści wprowadzające w błąd, (n) treści naruszające dobre obyczaje, (o) ogłoszenie dotyczy chęci zakupu, poszukiwania, przyjęcia: przedmiotu, nieruchomości, pracy, (p) duplikatów
 4. Użytkownik jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Usługodawcy i wobec osób trzecich za Treści oraz za szkody wynikłe z korzystania z Treści lub rozporządzania nimi. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za przekaz swoich Treści oraz następstwa ich rozpowszechnienia. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych Treści Użytkowników, Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utratę przez Użytkownika Treści na skutek usunięcia Konta. Usługodawca nie udziela również poparcia, nie reprezentuje ani nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek Treści zamieszczonych za pośrednictwem Usług.
 5. Z chwilą zamieszczenia w Serwisie Treści, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji, na korzystanie i rozporządzanie (w szczególności w celach marketingowych i reklamowych, polegające na publicznym wykonaniu, wystawianiu, a także udostępnianiu Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym) w części lub w całości daną Treścią, w zakresie niezbędnym dla świadczenia i rozpowszechniania Usług w social mediach należących do Usługodawcy, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych.
 6. W przypadku urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych w Serwisie Treści lub związanej z nimi działalności Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich Treści, wcześniej zawiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i o przyczynie takiego działania.

11. RECENZJE I OCENY

 1. W przypadku możliwości dodawania recenzji i ocen, po ukończeniu realizacji zamówienia, objętego Ogłoszeniem niedozwolone są działania w ramach systemu recenzji i ocen, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Ogłoszeniodawców.

12. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub adres do korespondencji Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem z prośbą o jej uzupełnienie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego reklamacja została wysłana albo na adres, który został podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13. NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę bezpłatnie. W celu zasubskrybowania Newslettera, istnieje możliwość zamówienia tej Usługi poprzez zakładkę “Powiadomienia” dostępną w Koncie Użytkownika.
 2. Z chwilą aktywowania Newslettera, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony. Wysyłanie Newslettera będzie odbywało się na adres e-mail podany przez Użytkownika w Koncie. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. W celu rezygnacji Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto i w zakładce “Powiadomienia” zmienić ustawienia poprzez odznaczenie zgody na otrzymywanie Newslettera.
 3. Newsletter oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Serwis oraz Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:
  1. zawinionego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta albo utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia bez odpowiedniego umocowania;
  2. udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
  3. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  4. usunięcia Konta przez Użytkownika;
  5. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika;
  6. uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Serwisie lub w jego elementach;
  7. wad, w szczególności prawnych, Treści;
  8. publikowania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich;- chyba, że szkody takie są wynikiem zawinionego działania Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ramach Serwisu i rozpowszechniane przez Użytkowników.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z umów związanych z Ogłoszeniem, w tym w szczególności dotyczących jakości Przedmiotu. Jeżeli jednak Użytkownik nie dotrzymuje swoich obowiązków, w szczególności nie dostarcza Przedmiotu wskazanego w Ogłoszeniu, Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy takie naruszenie, zgodnie z pkt. 7.

15. SZCZEGÓLNE ZASADY

 1. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, w szczególności korzystających z Usług w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, stosuje się specjalne, następujące postanowienia: (1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat, (2) spory wynikające z Umowy lub z korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Usług rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

16. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub Usług, dodanie nowych funkcjonalności). Przyczyna zmiany Regulaminu jest wskazywana każdorazowo w sposób określony poniżej.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 7 (słownie: siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik, który jest Konsumentem powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik, który nie jest Konsumentem, w ww. terminie nie wypowie w tym czasie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

17. ODSTĄPIENIE

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: [email protected]. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu, o którym stanowi w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt i sposób porozumiewania się z Usługodawcą jest następujący: (a) mailowo, adres e-mail: [email protected];
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.
 3. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/solving\_consumer\_disputes/non-judicial\_redress/national-out-of-court-bodies/index\_en.htm
 4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
 7. Data wejścia w życie Regulaminu 08.07.2020 r.

Ustawienia Cookie

Nasza strona internetowa używa plików Cookie (Ciasteczka). Pliki Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę. Pliki Cookie pozwalają nam na lepsze poznanie Twoich preferencji i umożliwienie korzystania z naszej strony w bardziej efektywny sposób. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.